Pulīs-i khufyah-i Īrān, 1299-1320: murūrī bar rukhdādʹhā-yi siyāsī va tārīkhchah-ʾi shahrbānī = Pulis-i khufyah-i Iran, 1299-1320: mururi bar rukhdadha-yi siyasi va tarikhchah-i shahrbani

Author
Sayfi Fami Tafrishi, Murtaza
Publisher
Intishārāt-i Qaqnūs
Year
1367 [1988]
Language
Persian
Call Number
HV8242.56.A3 S29 1988
Reference Only
Off
Library of Congress Subject Heading
Secret service -- Iran -- History -- 20th century
Abstract

پلیس خفیه اران

[Tehran] : Intishārāt-i Qaqnūs, 1367 [1988]

مرتضی سیفی فمی تفرشی